سید کمال حسینی
رئـیـس

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج

سید کمال  حسینی
محمد هلاکو
نایب رئیس اول

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج

محمد  هلاکو
فاروق کیخسروی
نایب رئیس دوم

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج

فاروق  کیخسروی
ستار کشاورز
خزانه دار

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج

ستار کشاورز
بختیار صالحی
عضو هیئت رئیسه

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج

بختیار  صالحی