سند تشکیل اتاق تجارت(بازرگانی) سنندج در سال 1311
اعضای هیات داوری اتاق سنندج - 1356
اسامی نخستین هیات رئیسه و اعضای اتاق سنندج

یادی از گذشتگان

باسابقه‌ترین تجار شهرستانی اطاق سنندج