سید کمال حسینی
رئـیـس
سید کمال  حسینی
محمد هلاکو
نایب رئیس اول
محمد  هلاکو
فاروق کیخسروی
نایب رئیس دوم
فاروق  کیخسروی
ستار کشاورز
خزانه دار
ستار کشاورز
بختیار صالحی
عضو هیئت رئیسه
بختیار  صالحی